Segersängs samfällighetsförening

På Södertörn i Nynäshamns norra delar ligger det på samma gång både lantliga och moderna Segersäng by.

Anslutning av nya medlemmar

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Detta är en förutsättning för ägande, köp och försäljning av mark med tillhörande byggnader. I fastigheterna kan arrenden, servitut och andra rättigheter upplåtas. Fastigheter används också som säkerhet vid belåning.

Genom en lantmäteriförrättning kan fastighetsindelningen ändras. Resultatet av lantmäteriförrättningen registreras i Fastighetsregistret och förrättningsakten arkiveras i ett offentligt arkiv. På så sätt offentliggörs resultatet och rättssäkerheten garanteras för kommande generationer.

Den lantmäteriförrättning som föregår anslutningen till Segersängs samfällighetsförening går till ungefär så här:

  • Lantmäteriförrättningen påbörjas formellt genom att sakägare (Småa, i detta fall) skriftligen ansöker om förrättning hos Lantmäteriet.
  • Sökandens behörighet och lagfarter kontrolleras, fastighetens omfattning, servitut och andra rättigheter och samfälligheter som kan beröra området utreds. Gällande planer och andra markreglerande bestämmelser kontrolleras.
  • Lantmätaren beslutar om fastighetsindelningen.
  • Besluten dokumenteras på karta och i skrivna handlingar och skickas ut till berörda sakägare.
  • Innan förrättningen vinner laga kraft ska det löpa en tid om fyra veckor. Under den tiden har den som är missnöjd med förrättningsbesluten möjlighet att överklaga.
  • När förrättningen har vunnit laga kraft registreras den i Fastighetsregistret.
  • Den fullständiga dokumentationen med protokoll, karta och beskrivning levereras till sakägare.
  • Då allt detta är klart tas de nya fastigheterna upp som medlemmar i samfälligheten.

Läs mer på Lantmäteriet (varifrån så gott som all ovanstående information är hämtad):

 

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse, hantera behörigheter och för att skapa besöksstatistik. Genom att fortsätta använda sidan antas du acceptera att cookies används.