Segersängs samfällighetsförening

På Södertörn i Nynäshamns norra delar ligger det på samma gång både lantliga och moderna Segersäng by.

Föreningens stadgar

Hur föreningen ska organiseras finns att läsa i föreningens stadgar. Utöver stadgarna måste föreningen också iaktta Lantmäteriets anläggningsbeslut och de bestämmelser som finns i lagen om samfälligheter.

Stadgarna talar ingående om hur föreningen ska vara organiserad, vilket beskrivs i lite lättare termer här nedan.

I anläggningsbesluten fastställs föreningens uppgift mer i detalj. Den saken finns tämligen utförligt beskriven under rubriken Samfällighetens ansvarsområde.

Föreningsstämma

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman och den hålls enligt föreningens stadgar i maj varje år.

Stämman skall bland annat besluta om föregående års räkenskaper kan godkännas, om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet, vilka som ska vara förtroendevalda samt avhandla inkomna motioner. Motioner till stämman ska vara inlämnade till styrelsen senast sista februari.

Stämman utser styrelsen, vars uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningstämman fattar. Kort sagt har styrelsen ansvar för att det är ordning och reda.

Extra föreningsstämma kan hållas om styrelsen kallar till en sådan. En extra stämma skall också hållas om minst 20 procent av medlemmarna kräver det.

Förtroendevalda

Styrelsen består av lägst tre och högst sju ledamöter. Stämman utser varje år ordförande bland de valda ledamöterna. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Vid varje föreningstämma väljer stämman cirka hälften av ledamöterna så att det blir kontinuitet i styrelsearbetet. Ledamöternas mandatperiod är två år.

Föreningen har två föreningsvalda revisorer. Revisorernas mandatperiod är ett år. Revisorerna har till uppgift att granska styrelsens arbete. Revisorn är alltså en viktig resurs som du kan kontakta om du har synpunkter på styrelsens arbete.

Inför stämman tar valberedningen fram förslag på ordförande och de övriga poster som som ska tillsättas. Kontakta någon i valberedningen om du vill åta dig något uppdrag.

Information

Styrelsen använder flera sätt för att informera föreningens medlemmar om vad som händer och sker i föreningen.

  • På föreningsstämman och i verksamhetsberättelsen redovisar styrelsen det gångna årets verksamhet.
  • På föreningens webbplats www.segersangby.org (den du just nu besöker) samlas all löpande information
  • Anslag sätts upp på anslagstavlor i området

Avgift

För att täcka kostnaderna för det den är ålagd att göra har samfälligheten rätt att ta ut en avgift av medlemmarna. De medlemmar som är anslutna till gruppavtalet för tripleplay eller Minol faktureras dessutom för det.

Den som inte i tid betalat samfällighetsavgiften får deltaga på stämman men har ingen rösträtt.

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse, hantera behörigheter och för att skapa besöksstatistik. Genom att fortsätta använda sidan antas du acceptera att cookies används.